Class-based (generic) views in Django 1.3

by Łukasz Rekucki (lrekucki@gmail.com)

http://lqc.github.com/djangopiwo/april2011/

O mnie

2004-2009:

Student Kolegium MISMAP na UW (Informatyka, Matematyka i trochę Fizyki)

Około 2008/2009

Zacząłem pracować razem z Marekiem Stępniowskim nad projektem Wolnelektury.pl.

Marzec 2010

Dołączyłem do zespołu Smartupz.com.

Sierpień 2010

Mój pierszy patch przyjęty do Django. Yey! (nic wielkiego, ale zawsze :P)

Aktualnie

Nadal w Smartupz i nadal pracuję w Django.

[Porozmawiaj ze mną o integracji z Babel :)]

Smartupz Logo

Czym jest widok ?

view (n.):
Funkcja, która bierze jako argument WSGIRequest oraz parametry dopasowane do ścieżki URL i zwraca HTTPResponse.
1 def article_list(request):
2   articles = Article.objects.all()
3   return render_to_response("article_list.html", {"articles": articles}, 
4        context_instance=RequestContext(request))

Talk about how to extend this view to be more reusable

Be DRY!

 1 def object_list(request, queryset, paginate_by=None, page=None,
 2     allow_empty=True, template_name=None, template_loader=loader,
 3     extra_context=None, context_processors=None, template_object_name='object',
 4     mimetype=None):
 5   if extra_context is None: extra_context = {}
 6   queryset = queryset._clone()
 7   if paginate_by:
 8     paginator = Paginator(queryset, paginate_by, allow_empty_first_page=allow_empty)
 9     if not page:
10       page = request.GET.get('page', 1)
11     try:
12       page_number = int(page)
13     except ValueError:
14       if page == 'last':
15         page_number = paginator.num_pages
16       else:
17         # Page is not 'last', nor can it be converted to an int.
18         raise Http404
19     try:
20       page_obj = paginator.page(page_number)
21     except InvalidPage:
22       raise Http404
23     c = RequestContext(request, {
24       '%s_list' % template_object_name: page_obj.object_list,
25       'paginator': paginator,
26       'page_obj': page_obj,
27       'is_paginated': page_obj.has_other_pages(),
28     }, context_processors)
29   else:
30     c = RequestContext(request, {
31       '%s_list' % template_object_name: queryset,
32       'paginator': None,
33       'page_obj': None,
34       'is_paginated': False,
35     }, context_processors)
36     if not allow_empty and len(queryset) == 0:
37       raise Http404
38   for key, value in extra_context.items():
39     if callable(value):
40       c[key] = value()
41     else:
42       c[key] = value
43   if not template_name:
44     model = queryset.model
45     template_name = "%s/%s_list.html" % (model._meta.app_label, model._meta.object_name.lower())
46   t = template_loader.get_template(template_name)
47   return HttpResponse(t.render(c), mimetype=mimetype)

Talk about how this view is incomplete: different Paginator, Jinja2 templates, GET field for page.

 1 def twitter_login_done(request):
 2   request_token = request.session.get('request_token', None)
 3   verifier = request.GET.get('oauth_verifier', None)
 4   denied = request.GET.get('denied', None)
 5   # If we've been denied, put them back to the signin page
 6   # They probably meant to sign in with facebook >:D
 7   if denied:
 8     return HttpResponseRedirect(reverse("socialauth_login_page"))
 9   # If there is no request_token for session,
10   # Means we didn't redirect user to twitter
11   if not request_token:
12     # Redirect the user to the login page,
13     return HttpResponseRedirect(reverse("socialauth_login_page"))
14   token = oauth.Token.from_string(request_token)
15   # If the token from session and token from twitter does not match
16   # means something bad happened to tokens
17   if token.key != request.GET.get('oauth_token', 'no-token'):
18     del_dict_key(request.session, 'request_token')
19     # Redirect the user to the login page
20     return HttpResponseRedirect(reverse("socialauth_login_page"))
21   try:
22     twitter = oauthtwitter.TwitterOAuthClient(TWITTER_CONSUMER_KEY, TWITTER_CONSUMER_SECRET)
23     access_token = twitter.fetch_access_token(token, verifier)
24     request.session['access_token'] = access_token.to_string()
25     user = authenticate(twitter_access_token=access_token)
26   except:
27     user = None
28   # if user is authenticated then login user
29   if user:
30     login(request, user)
31   else:
32     # We were not able to authenticate user
33     # Redirect to login page
34     del_dict_key(request.session, 'access_token')
35     del_dict_key(request.session, 'request_token')
36     return HttpResponseRedirect(reverse('socialauth_login_page'))
37   # authentication was successful, use is now logged in
38   next = request.session.get('twitter_login_next', None)
39   if next:
40     del_dict_key(request.session, 'twitter_login_next')
41     return HttpResponseRedirect(next)
42   else:
43     return HttpResponseRedirect(LOGIN_REDIRECT_URL)

Pony Magic

view (n.):
Funkcja Obiekt typu Callable, który bierze jako argument WSGIRequest oraz parametry dopasowane do ścieżki URL i zwraca HTTPResponse.

W Pythonie, dowolny obiekt może być wywoływalny, np.:

 • funkcja
 • klasa
 • instancje klas z metodą __call__

Krótka historia klasy View

 • Istnieje wiele różnorodnych podejść do problemu. Większość opisana na wiki.

  • __call__() and copy() (bad!)
  • __new__() (good!)
  • classmethod
  • classmethod2 (winner!)
 • Każde ma swoje wady i zalety. Jednak większość różnic jest czysto kosmetyczna → Ponad 200 wiadomości na django–developers na ten temat. Nie wszystkie bardzo wartościowe.

Klasa View

 1 class View(object):
 2 
 3   @classonlymethod
 4   def as_view(cls, **initargs):
 5     def view(*args, **kwargs):
 6       self = cls(**initargs)
 7       return self.dispatch(*args, **kwargs)
 8     update_wrapper(view, cls, updated=())
 9     update_wrapper(view, cls.dispatch, assigned=())
10     return view
11 
12   def dispatch(self, request, *args, **kwargs):
13     if request.method.lower() in self.http_method_names:
14       handler = getattr(self, request.method.lower(), 
15         self.http_method_not_allowed)
16     else:
17       handler = self.http_method_not_allowed
18     self.request = request
19     self.args = args
20     self.kwargs = kwargs
21     return handler(request, *args, **kwargs)
22 
23 # urls.py
24 url('^sample-view/$', View.as_view(), name="sample_view")

Prosty przykład

 1 class ArticleList(View):
 2   template_name = "article_list.html"
 3 
 4  def get(self, request, *args, **kwargs):
 5     self.article_list = self.get_queryset()
 6     return self.render_to_response(
 7       self.get_context_data(articles=self.article_list))
 8 
 9   def render_to_response(self, context):
10     return render_to_response(self.get_template_names(),
11       context, RequestContext(self.request))
12 
13   def get_queryset(self):
14     return Article.objects.all()
15 
16   def get_template_names(self):
17     return [self.template_name] if self.template_name is not None else []
18 
19   def get_context_data(self, **kwargs):
20     return kwargs
21 
22 # urls.py
23 url('^articles/$', ArticleList.as_view(template_name="alternative.html"))

Mixins

Wielodziedziczenie pomaga w ponownym wykorzystaniu kodu:

 1 from django.views.generic.base import TemplateResponseMixin, View
 2 from django.views.generic.list import ListView, MultipleObjectMixin
 3 
 4 class ArticleList(TemplateResponseMixin, MultipleObjectMixin, View):
 5   model = Article 
 6   template_name = "articles/article_list.html"
 7 
 8   def get(self, request, *args, **kwargs):
 9     self.object_list = self.get_queryset()
10     context = self.get_context_data(object_list=self.object_list)
11     return self.render_to_response(context)
12 
13 class ArticleListTwo(ListView):
14   model = Article

Można też nadpisać funkcjonalność, a nie tylko rozszerzać:

1 class JSONArticles(JSONMixin, ArticleList):
2   pass

Więcej generycznych widoków

Wszystkie dotychczasowe generyczne widoki zostały zmigrowane do CBV.

 • direct_to_templateTemplateView
 • redirect_toRedirectView
 • object_listListView
 • object_detailDetailView
 • create_objectCreateView
 • archive_yearYearArchiveView
 • etc.

Są one posklejane z mixinów takich jak:

 • FormMixin - walidacja formularzy, przetwarzanie GET/POST
 • ModelFormMixin - j.w. ale działa z ModelForms.

Przykład przetwarzania formularza

 1 from django.views.generic import CreateView
 2 from myapp.signals import custom_signal
 3 
 4 class CreateArticleView(CreateView):
 5 
 6   def get_form_kwargs(self):
 7     kwargs = super(CreateArticleView, self).get_form_kwargs()
 8     # domyślnie: 'data', 'files' i 'initial'
 9     kwargs['author'] = self.request.user
10     return kwargs
11 
12   def form_valid(self, form):
13     """Called when the form is valid"""
14     response = super(CreateArticleView, self).form_valid(form)
15     if self.object:
16       custom_signal.send(sender=type(self.object), instance=self.object)
17     # dodaj `message`, dodaj zadanie do Celery, itp.
18     return response

Para niecnych tricków

 1 class DelayedModelFormMixin(ModelFormMixin):
 2 
 3   def form_valid(self, form):
 4     self.object = form.save(commit=False)
 5     self.prepare_object_for_save(self.object)
 6     self.object.save()
 7     self.object.save_m2m()
 8     # wyślij sygnał...
 9     return super(ModelFormMixin, self).form_valid(form)
10 
11   def prepare_object_for_save(self, obj):
12     pass
13 
14 class CreateCommentView(DelayedModelFormMixin, CreateView):
15 
16   def prepare_object_for_save(self, obj)
17     obj.author = self.request.user

Dekorowanie

w URLconf

Ponieważ metoda as_view() zwraca zwyczajną funkcję, można jej używać ze zwykłymi dekoratorami:


1 from django.views.generic import TemplateView
2 from django.contrib.auth.decorators import login_required
3 
4 url(r'^/protected/$', login_required(
5     TemplateView.as_view(template_name="secret.html")))

Jest to najprostsze podejście, jednak po dekoracji dostajemy funkcję. Nie da się w ten sposób zintegrować funkcjonalności na stałe z klasą tak jak to było w przypadku mixinów.

Dekorator na metodzie

Django ma ukryty skarb, który pozwala łatwo dekorować metody:


1 from django.utils.decorators import method_decorator
2 
3 class ProtectedView(View):
4 
5   @method_decorator(login_required):
6   def dispatch(self, request, *args, **kwargs):
7     return super(ProtectedView, self).dispatch(request, *args, **kwargs)

Note: Dekoratory takie jak csrf_except działają poprzez ustawienie atrybutu na widoku, który jest później sprawdzany przez middleware. Aby dało się ich używać z dispatch(), klasa View kopiuję wszystkie atrybuty z tej metody na funkcję zwracaną przez as_view().

Można też dekorować inne metody tj. get(), post(), put() czy delete(), ale csrf_exempt nie będzie na nich działał (i dobrze!).

Dekorator na klasie

Niestety ten kod nie znalazł się w Django 1.3, ale jest bardzo użyteczny (Python 2.6+):

 1 def view_decorator(fdec)
 2   def decorator(cls):
 3     original = cls.as_view.im_func
 4 
 5     @functools.wraps(original)
 6     def as_view(current, **initkwargs):
 7       return fdec(original(current, **initkwargs))
 8 
 9     cls.as_view = classmethod(as_view) 
10     return cls
11   return decorator
12 
13 # użycie:
14 
15 @view_decorator(login_required)
16 class ProtectedView(TemplateView):
17   pass
18 
19 # *UWAGA*: można sobie strzelić w stopę
20 
21 ProtectedView = view_decorator(login_required)(TemplateView)

Dziękuję !

Zdjęcia pochodzą z:

Pytania i dyskusja !